Algemene voorwaarden van CheapCargo Belgium BVBA

Op al onze aanbiedingen en opdrachten zijn de Algemene Belgische Expeditie Voorwaarden 2005, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad d.d. 24 juni 2005 onder nr. 05090237 van toepassing.

De tekst van deze voorwaarden wordt u toegezonden op eerste verzoek.

Artikel 1: Definities:

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. CheapCargo: CheapCargo Belgium BVBA met maatschappelijke zetel te Bremheidelaan 10, 2300 Turnhout.
  CheapCargo is de gebruiker van deze Algemene voorwaarden.
 2. Opdrachtgever: De wederpartij van CheapCargo.
 3. Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening, welke wordt aangegaan door het online boeken van een zending via de website/het Platform van CheapCargo.
 4. Afzender: opdrachtgever/contractpartij van CheapCargo.
 5. Vervoerder: De partij die door opdrachtgever middels CheapCargo is ingesteld om het vervoer te verzorgen.
 6. Geadresseerde: Degene die middels de boeking op de website wordt aangemerkt als ontvanger van de zending.
 7. Zending: De in de website opgegeven en ten vervoer aangegeven vervoerseenheid (zoals een pakket, een pallet en stukgoed), welke is bestemd voor de geadresseerde en daartoe is voorzien van een vervoersdocument.
 8. Vervoersdocument: De op de zending aanwezige gegevensdrager (of combinatie van gegevensdragers), waaruit de specificaties met betrekking tot het vervoer kunnen worden herleid, zoals afzenderadres, adres van de geadresseerde, barcode en zendingsnummer.
 9. Platform: Het online platform, raadpleegbaar voor de Klant via de Website, waar een Klant (onder andere) de Diensten kan afnemen.
 10. Website: www.cheapcargo.be dan wel enige andere domeinnaam die door CheapCargo worden beheerd.

Artikel 2: Algemeen:

 1. CheapCargo treedt op als expediteur en biedt haar diensten aan via internet. CheapCargo zal in geen enkel geval optreden als vervoerder.
 2. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CheapCargo en een opdrachtgever waarop CheapCargo deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij door partijen uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken.
 3. De Algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met CheapCargo, waarbij voor de uitvoering derden worden betrokken.
 4. Afwijking van deze Algemene voorwaarden is slechts geldig indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 5. Eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.
 6. De nietigheid of vernietiging van enige bepaling in deze Algemene voorwaarden tast geen enkel ander deel van deze Algemene voorwaarden aan. Na vernietiging c.q nietigheid treden CheapCargo en opdrachtgever in overleg ten einde vervangende bepalingen overeen te komen. Bij de vaststelling van de nieuwe bepalingen dienen het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht te worden genomen.

Artikel 3: Aanbiedingen, prijzen en offertes:

 1. Alle door CheapCargo gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend.
 2. Alle aangeboden en overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, lonen, kosten van sociale maatregelen en/of wetten, vracht- en koersnoteringen, die gelden ten tijde van het aanbieden, respectievelijk het aangaan van de overeenkomst.
 3. Bij wijziging van één of meer van de in lid 2 genoemde factoren worden ook de aangeboden of overeengekomen prijzen dienovereenkomstig en met terugwerkende kracht tot het moment van wijziging aangepast. CheapCargo dient deze wijzigingen te kunnen aantonen.
 4. Indien door CheapCargo all-in, respectievelijk forfaitaire tarieven worden berekend, moeten in deze tarieven worden beschouwd te zijn begrepen alle kosten die in het algemeen bij normale afwikkeling van de opdracht voor rekening van CheapCargo komen. Het gebruik van all-in of forfaitaire tarieven zal in geen van de gevallen leiden tot een wijziging het optreden van CheapCargo als expediteur.
 5. Tenzij anders is bedongen, zijn in all-in, respectievelijk forfaitaire tarieven, in ieder geval niet inbegrepen: rechten, belastingen en heffingen, consulaats- en legalisatiekosten, kosten voor het opmaken van bankgaranties en verzekeringspremies.
 6. Voor bijzondere prestaties, ongewone, bijzonder tijdrovende of inspanning vereisende werkzaamheden, kan steeds een extra, naar billijkheid vast te stellen beloning in rekening worden gebracht.
 7. Tenzij anders aangegeven zijn de prijzen in geboden aanbiedingen en offertes exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.
 8. Indien de aanvaarding (zelfs op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is CheapCargo daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij CheapCargo anders aangeeft.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst:

 1. De overeenkomst wordt van kracht op het moment dat de opdrachtgever een opdracht tot doen vervoeren heeft geplaatst via de website van CheapCargo. Door deze handeling bekrachtigt de opdrachtgever de overeenkomst en accepteert hiermee de Algemene voorwaarden en Privacyverklaring van CheapCargo.
 2. De opdrachtgever is verplicht er zorg voor te dragen dat de zending(en) op de overeengekomen plaats en tijd ter beschikking is/zijn.
 3. De opdrachtgever is verplicht te zorgen dat de voor de ontvangst als voor de verzending vereiste documenten, alsmede de benodigde instructies tijdig in het bezit van CheapCargo of de geselecteerde contractant / vervoerder zijn. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan CheapCargo zijn verstrekt, heeft CheapCargo het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. CheapCargo is niet gehouden, doch wel gerechtigd, te onderzoeken of de aan haar gedane opgaven juist en volledig zijn.
 5. Bij onvoldoende laad- en/of lostijd - ongeacht de oorzaak daarvan - komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever, ook dan wanneer CheapCargo het vervoersdocument en/of de charterpartij, waaruit de extra kosten voortvloeien, zonder protest heeft aangenomen.
 6. Buitengewone onkosten en hogere arbeidslonen, die ontstaan wanneer vervoersondernemingen krachtens enige bepaling in de desbetreffende vervoersdocumenten gedurende de avond, de nacht, op zaterdagen of op zon-, en feestdagen tot laden of lossen overgaan, zijn niet in de overeengekomen prijzen begrepen, tenzij anders is afgesproken. Zulke kosten moeten dientengevolge door de opdrachtgever aan CheapCargo worden vergoed.
 7. Alle manipulaties zoals controleren, bemonsteren, tarreren, tellen, wegen, meten enz. en in ontvangst nemen onder gerechtelijke expertise, geschieden uitsluitend op uitdrukkelijke opdracht van de opdrachtgever of de geselecteerde vervoerder en tegen vergoeding door de opdrachtgever van de (extra) kosten.
 8. Desalniettemin is CheapCargo en/of de geselecteerde vervoerder gerechtigd, doch niet verplicht, op eigen initiatief voor rekening en risico van de opdrachtgever alle maatregelen te treffen die zij in het belang van laatstgenoemde acht.
 9. CheapCargo en geselecteerde vervoerder treden niet als deskundige op. Voor beide ontstaat generlei aansprakelijkheid uit opgaven van toestand, aard of kwaliteit der goederen, evenmin neemt CheapCargo of de geselecteerde vervoerder enige aansprakelijkheid op zich ten aanzien van overeenstemming van monsters met de partij.

Artikel 5: Aansprakelijkheid:

 1. Alle handelingen en werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 2. CheapCargo is - onverlet het bepaalde in artikel 8 - niet aansprakelijk jegens opdrachtgever voor enige schade.
 3. De aansprakelijkheid van de expediteur is beperkt tot fouten of verzuimen, door hem begaan bij de uitvoering van de hem gegeven opdracht. Voor zover deze fouten of verzuimen voor de cliënt of derden een directe materiële of financiële schade hebben veroorzaakt, is CheapCargo ertoe gerechtigd zijn aansprakelijkheid te beperken tot 5 euro per beschadigd of ontbrekend kg brutogewicht, met een maximum van 25.000 euro per opdracht.
 4. CheapCargo is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gederfde winst, gevolgschade, gemiste besparingen of immateriële schade.
 5. Indien bij de uitvoering van de opdracht schade ontstaat waarvoor CheapCargo niet aansprakelijk is, zal CheapCargo zich inspannen om de schade van de opdrachtgever te verhalen op degene die voor de schade aansprakelijk is. CheapCargo is gerechtigd de daarbij gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Desgevraagd staat CheapCargo haar aanspraken op de door haar ter uitvoering van de opdracht en ingeschakelde derden aan de opdrachtgever af.
 6. De opdrachtgever is jegens CheapCargo aansprakelijk voor schade geleden door vervoerder ten gevolge van de (aard der) goederen of de verpakking daarvan, de onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van instructies en gegevens, het niet of niet tijdig ter beschikking stellen van documenten en/of instructies en de schuld of nalatigheid in het algemeen van de opdrachtgever en diens ondergeschikten en door hem ingeschakelde en/of werkzame derden.
 7. De opdrachtgever vrijwaart CheapCargo voor alle aanspraken van derden, daaronder begrepen ondergeschikten van zowel CheapCargo als de opdrachtgever, die verband houden met de in het vorige lid bedoelde schade.
 8. CheapCargo, die niet zelf vervoert, is, ook in geval all-in respectievelijk forfaitaire tarieven zijn overeengekomen, niet als vervoerder, doch slechts volgens deze voorwaarden aansprakelijk.
 9. CheapCargo is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat CheapCargo is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van CheapCargo of haar ondergeschikten.

Artikel 6: Overmacht:

 1. CheapCargo is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop CheapCargo geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CheapCargo niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van CheapCargo of van derden daaronder begrepen. CheapCargo heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat CheapCargo haar verbintenis had moeten nakomen.
 2. CheapCargo kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
 3. Indien deze periode van overmacht langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Alle extra kosten veroorzaakt door overmacht, zoals (extra) transport- en opslagkosten, pakhuis- of terreinhuur, overlig en staangelden, assurantie, uitslag enz., komen ten laste van opdrachtgever.
 5. CheapCargo heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat CheapCargo haar verplichtingen had moeten nakomen.
 6. Voor zover CheapCargo ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is CheapCargo gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7: Klachten:

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan CheapCargo. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat CheapCargo in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal CheapCargo de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal CheapCargo slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 5.
 4. Enkel vermelding door opdrachtgever van een tijd van aflevering bindt CheapCargo niet.
 5. Tijden van aankomst worden door CheapCargo niet gegarandeerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. Indien de geselecteerde contractanten / vervoerders weigeren voor stukstal, gewicht enz. te tekenen, is CheapCargo niet verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan.

Artikel 8: Betaling:

 1. De opdrachtgever is verplicht aan CheapCargo de vrachten, rechten, beloningen etc. bij aankomst van de goederen, onmiddellijk contant te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel. Het risico van koersschommelingen van valuta is voor rekening van opdrachtgever.
 2. Betaling dient onmiddellijk te geschieden bij boekingen door middel van de overeengekomen wijze van betaling, te weten een doorlopende automatische machtiging of betaling per (company) credit card, iDeal ofwel binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door CheapCargo aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van een declaratie schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen of andere overeengekomen wijze en termijn van betaling, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of gerechtelijke reorganisatie van de opdrachtgever zijn de vorderingen van CheapCargo op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. CheapCargo heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 6. CheapCargo kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
 7. CheapCargo kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 8. Indien betaling na 14 dagen geschiedt is opdrachtgever een toeslag verschuldigd van 2% over de gehele factuurwaarde, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 9. De opdrachtgever is te allen tijde verplicht in het kader van deze opdracht door enige overheid in te vorderen dan wel na te vorderen bedragen, alsmede daarmee samenhangende opgelegde boetes aan CheapCargo te vergoeden.
 10. De opdrachtgever zal CheapCargo te allen tijde vergoeden voor de bedragen die als gevolg van onjuist geheven vrachten en kosten van CheapCargo in verband met de opdracht worden gevorderd dan wel nagevorderd.
 11. Bij annulering van de opdracht door de opdrachtgever kan CheapCargo annuleringskosten, ten bedrage van € 5,00 per opdracht, in rekening brengen.

Artikel 9: Pand- en retentierecht:

 1. De door de CheapCargo aan zijn Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen zijn conform de wet en overeenkomstig onderhavige voorwaarden bevoorrecht.
 2. De schuldvorderingen van CheapCargo op zijn opdrachtgever zijn bevoorrecht op grond van artikel 14 van de Wet van 5 mei 1872 op het Handelspand, artikel 20,7° Hypotheekwet en artikel 136 van de Algemene Wet op Douane en Accijnzen ten beloop van alle goederen, documenten of gelden die hij in zijn bezit heeft en zal hebben, ongeacht of de schuldvordering deels of geheel betrekking heeft op de receptie of verzending van andere goederen dan deze die hij in zijn bezit heeft.
 3. CheapCargo beschikt over een retentierecht op de goederen en is gerechtigd deze goederen te verzilveren tot algehele delging van zijn schuldvordering; zij strekken hem tevens tot pand, ongeacht of de Opdrachtgever eigenaar ervan is.

Artikel 10: Opzegging:

 1. Tenzij anders is overeengekomen worden overeenkomsten voor bepaalde tijd na verloop van het verstrijken van de initiële duur (van telkens één jaar) automatisch verlengd voor dezelfde duur, tenzij één der partijen uiterlijk 2 (twee) maanden voor het verstrijken van de duur de overeenkomst schriftelijk opzegt. overeenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen door elk der Partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) maanden.
 2. Indien de overeenkomst door opdrachtgever wordt beëindigd zonder inachtname van de in lid 1 vermelde opzegtermijn heeft CheapCargo recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan CheapCargo zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door CheapCargo, zal CheapCargo in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor CheapCargo extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 11: Opschorting en ontbinding:

 1. CheapCargo is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  2. na het sluiten van de overeenkomst CheapCargo ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  3. opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is CheapCargo bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van CheapCargo op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien CheapCargo de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. CheapCargo behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12: Geheimhouding:

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, CheapCargo gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en CheapCargo zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is CheapCargo niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 13: Privacy en bescherming persoonlijke levenssfeer

 1. Bij het doorlopen van het registratieproces via het Platform zoals bedoeld in artikel 1 neemt de Opdrachtgever onder andere kennis van en stemt deze in met de privacyafspraken in de  Privacyverklaring.
 2. CheapCargo gebruikt in het kader van de uitvoering van haar Diensten de door haar van de Opdrachtgever ontvangen (persoons)gegevens van deze Opdrachtgever en de Geadresseerden. Een Opdrachtgever zal de Geadresseerden informeren over dit gebruik, en CheapCargo vrijwaren en volledig schadeloos stellen voor alle vorderingen en kosten voortvloeiende uit het niet voldoen op privacy wet- en regelgeving die van toepassing is op de Opdrachtgever. 
 3. De door opdrachtgever opgegeven gegevens worden opgenomen in de klantenadministratie van CheapCargo. Deze gegevens worden slechts gebruikt voor administratieve doeleinden en het aan de opdrachtgever toezenden van informatie m.b.t. producten en activiteiten van CheapCargo. De gegevens worden niet zonder voorafgaande mededeling aan of, voor zover op de grond van de relevante wetgeving betreffende bescherming van persoonsgegevens vereist, toestemming van de opdrachtgever voor andere doeleinden gebruikt of aan derden verstrekt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 14: Intellectueel eigendom en auteursrechten:

 1. Elk intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de Website, het Platform, en andere koppelingen, in meest ruime zin, blijft bij CheapCargo of diens licentiegevers. Het is de Klant niet toegestaan deze te verveelvoudigen, openbaar te maken ofwel te kopiëren. Indien en voor zover nodig, verkrijgt de Klant voor de duur van de Overeenkomst een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht teneinde de Diensten te kunnen afnemen.
 2. CheapCargo en de Opdrachtgever komen overeen dat CheapCargo rechthebbende is en blijft van de (intellectuele) eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, welke rusten op alle gegevens die worden verwerkt met gebruikmaking van het Platform, en andere koppelingen, ingevoerd door CheapCargo, de Opdrachtgevers en/of bezoekers (“ Data ”).
 3. Voor zover er geen (intellectuele) eigendomsrechten op de Data rusten, komen CheapCargo en de Opdrachtgever overeen dat CheapCargo rechthebbende is en blijft van alle ingevoerde Data en dat de Opdrachtgever slechts een gebruiksrecht toekomt, zoals in het eerste lid bepaald.

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschilbeslechting

 1. Op elke Overeenkomst of andere rechtsverhouding tussen CheapCargo en de Opdrachtgever is Belgisch recht van toepassing.
 2. De rechtbank van Antwerpen is exclusief bevoegd om in eerste instantie kennis te nemen van alle geschillen tussen CheapCargo en de Opdrachtgever.  
 3. Gerechtelijke en/of arbitrale procedures tegen derden worden door CheapCargo niet gevoerd, tenzij deze zich daartoe op verlangen van de opdrachtgever en voor diens rekening en risico bereid verklaart.

Artikel 16: Verjaring

 1. Elke vordering in aansprakelijkheid lastens CheapCargo is ingevolge verjaring uitgedoofd wanneer deze niet binnen een termijn van 6 maanden voor de bevoegde rechtbank wordt aanhangig gemaakt.
 2. De verjaring loopt vanaf de dag, volgend op de dag waarop de goederen werden afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd, dan wel bij gebreke daarvan vanaf de dag, volgend op de dag waarop het feit dat tot de vordering aanleiding geeft, zich heeft voorgedaan.

Artikel 17: Wijzigen algemene voorwaarden

 1. CheapCargo heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Indien CheapCargo hiertoe overgaat, zal zij daarvan tenminste 30 dagen voor de inwerkingtreding van de wijziging en/of aanvulling schriftelijk, via e-mail of via het Platform mededeling doen.
 2. Wijzigingen en/of aanvullingen gelden ten aanzien van Overeenkomsten die op en na de datum van inwerkintreding tot stand komen. 
 3. Wijzingen en/of aanvullingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten, tenzij anders is bepaald.
 4. Indien de Opdrachtgever een wijziging en/of aanvulling van deze algemene voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de gewijzigde en/of aangevulde algemene voorwaarden in werking treden de Overeenkomst opzeggen tegen deze datum, tenzij CheapCargo heeft aangegeven dat de oude algemene voorwaarden voor de Opdrachtgever van kracht blijven.